Znalezione wpisy: Bez kategorii

REKRUTACJA

 NABÓR DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

nl

Wzorem lat ubiegłych rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez miasto Bydgoszcz, na rok szkolny 2015/16 odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

System dostępny będzie od 31 marca pod adresem:

 www.bydgoszcz.przedszkola.vnabor.pl

 

KRYTERIA NABORU

1) Na pierwszym etapie rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, tj.:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2) Na drugim etapie rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego obowiązujących na drugim etapie naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Bydgoszcz.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełniane kryterium

Dziecko 5-letnie realizujące obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania 50 W przypadku dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym – stosowne opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej
Dziecko, którego oboje  rodzice (opiekunowie prawni)  pracują zawodowo lub studiują w trybie stacjonarnym 30 Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; zaświadczenie uczelni potwierdzające naukę w trybie stacjonarnym
Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2015/2016 będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru oraz dziecko, którego rodzeństwo ukończyło edukację przedszkolną w roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolu pierwszego wyboru lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru 10 —————————————————
Dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) albo rodzic (opiekun prawny) mieszkają/a w Bydgoszczy i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy 5 Oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 1 do uchwały
Dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej 2 Zaświadczenie wydane przez OPS
Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 2 Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia lub  zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta

TERMINY NABORU

Etap rekrutacji

Termin

Składanie przez rodziców deklaracji kontynuowania edukacji przedszkolnej

19 marca – 26 marca

Publikacja oferty przedszkoli

od 31 marca

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru

(NOWYCH DZIECI)

od 31 marca

do 17 kwietnia

Publikacja wyników i potwierdzenie woli  8 maja – 15 maja
Rekrutacja uzupełniająca – rejestracja kandydatów  29 czerwca – 6 lipca
Rekrutacja uzupełniająca – publikacja wyników i potwierdzenie woli 10 lipca – 14 lipca

 

 

 

Czytaj więcej...